Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể xác minh và giao dịch từ nước ngoài không?