Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tôi cần tải lên giấy tờ tùy thân của mình?