Chuyến đến nội dung chính

Tôi quên đăng xuất sau khi kết thúc phiên giao dịch. Tài khoản của tôi có an toàn không?