Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng Robot/Giao dịch tự động hoặc EA không?