Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thay đổi múi giờ trong MetaTrader không?