Chuyến đến nội dung chính

Giá ASK và BID là gì và làm cách nào để xem giá mở/đóng cửa trên biểu đồ của tôi?