Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể giữ vị thế của mình mở trong bao lâu?