Chuyến đến nội dung chính

Các nút `Sell` và `Buy` không hoạt động. Tại sao?