Chuyến đến nội dung chính

Thời gian khớp lệnh chậm. Tôi nên làm gì?