Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên làm gì nếu gặp lỗi `No connection` ở góc dưới cùng bên phải?