Chuyến đến nội dung chính

Tôi phải làm gì nếu Robot (EA) không giao dịch?