Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể nạp tiền từ thẻ/ví của bạn mình không?