Chuyến đến nội dung chính

Số tiền ký quỹ tối thiểu là bao nhiêu?