Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để biết rằng tôi đã rút tiền thành công?