Chuyến đến nội dung chính

Quá trình hoàn tiền mất bao lâu?