Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra với Bonus Tiền Nạp nếu các yêu cầu không được đáp ứng?