Chuyến đến nội dung chính

Sự khác biệt giữa Margin và Free Margin ?