Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để biết Tài khoản đã có thể ký quỹ và giao dịch?