Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thay đổi đơn vị tiền tệ tài khoản của mình không?