Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể ký quỹ nếu số dư hiện tại của tôi âm không?