Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể rút tiền vào tài khoản không phải của mình không?