Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể rút tiền mà không giao dịch không?