Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tôi gặp lỗi "không đủ tiền" khi rút tiền?