Chuyến đến nội dung chính

Chốt lời (TP) và Cắt lỗ (SL) là gì?