Chuyến đến nội dung chính

Lệnh chờ của tôi không được thực hiện - tại sao?